Trắc nghiệm trực tuyến

http://online.aztest.vn


Thuốc cho phần mềm iSpring Suite (hỗ trợ soạn bài giảng eLearning))

Thuốc cho phần mềm iSpring Suite (hỗ trợ soạn bài giảng eLearning))
Thuốc cho phần mềm iSpring Suite
+ Dành cho phiên bản 9.0: Tại đây
+ Dành cho phiên bản 9.3 trở lên: Tại đây

+ Pass giải nén: E-LearningTechVN

Việt hóa Phần mềm iSpring Suite: Tại đây