Trắc nghiệm trực tuyến
Trắc nghiệm trực tuyến Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình.
Trắc nghiệm trực tuyến

Kiểm tra 1 tiết Lý thuyết - Tin 8 HKII NH:17 - 18

: 35
: 40 phút
Kiểm tra 1 tiết Lý thuyết - Tin 8 HKII NH:17 - 18

Câu hỏi 1: Pascal sử dụng câu lệnh lặp nào sau đây để lặp với số lần chưa biết trước?

Câu hỏi 2: Sau khi thực hiện đoạn chương trình Pascal :
x:=3;
For i : = 1 to 3 do
x : = x – 1;
x sẽ nhận được giá trị nào dưới đây ?

Câu hỏi 3: Lệnh lặp nào sau đây là đúng :

Câu hỏi 4: Em được học vẽ hình với phần mềm nào?

Câu hỏi 5: Giả x, i, j là ba biến kiểu Integer. Xét đoạn chương trình Pascal sau:
x:=1;
For i:=1 to 3 do
   for j:=i to 3 do
   x := x + i*j;
Writeln (x);
Đoạn chương trình trên sẽ in ra màn hình giá trị là:

Câu hỏi 6: Đoạn lệnh sau đây :
So : = 1; While So < 10 do
writeln(So);
So : = So + 1;
sẽ cho kết quả gì ?

Câu hỏi 7: Với các câu lệnh sau chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp:
S:=0; n:=0;
while S<=10 do
begin
n:=n+1;
S:=S+n
end;

Câu hỏi 8: Hãy cho biết số lần lặp của câu lệnh for sau đây:
“for i:=1 to 5 do …..”

Câu hỏi 9: Pascal sử dụng câu lệnh nào sau đây để lặp với số lần lặp chưa biết trước ?:

Câu hỏi 10: Cho S và i là biến nguyên. Khi chạy đoạn chương trình :
S := 1; for i:=1 to 5 do
s := s+i;
Kết quả in lên màn hình là của s là :

Câu hỏi 11: Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau:
k: = 0;
For i:= 1 to 3 do
k:= k + 2;
Sau khi chạy chương trình, giá trị của biến k bằng bao nhiêu?

Câu hỏi 12: Phát biểu nào sau đây đúng :

Câu hỏi 13: Xem ví dụ sau trong pascal:
Uses crt;
Var i:integer;
Begin
Clrscr;
I:=1; while i < 10 do begin
Writeln(‘0’); i := i+1;
End;
Readln;
End. Ví dụ trên ghi ra màn hình bao nhiêu chữ số 0?

Câu hỏi 14: Cho đoạn chương trình:
S:=0;
For i:=1 to 5 do
S:=S+2;
Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên S có kết quả là :

Câu hỏi 15: Hãy đọc đoạn chương trình sau:
s:=0;
for i:= 1 to 5 do
s:= s * i;
Sau khi thực hiện xong, kết quả s bằng:

Câu hỏi 16: Trong câu lệnh lặp:
For i := 1 to 10 do
j:= j + 2;
write( j );
Khi kết thúc câu lệnh lặp trên, câu lệnh write( j ); được thực hiện bao nhiêu lần?

Câu hỏi 17: Câu lệnh Pascal : While (3*5>=15) do Writeln (3*5); sẽ :

Câu hỏi 18: Điều kiện để thực hiện trong câu lệnh lặp for :=to do là:

Câu hỏi 19: Cho S và i là biến nguyên. Khi chạy đoạn chương trình:
s:=0;
for i:=1 to 3 do
s := s+2*i;
writeln(s);
Kết quả in lên màn hình là :

Câu hỏi 20: Cho đoạn chương trình sau:
x:=0; tong:=20;
while tong<=20 do
Begin
writeln(tong);
tong:=tong - 1;
end;
x:=tong;
Sau khi đoạn chương trình trên được thực hiện, giá trị của x bằng bao nhiêu ?

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
THÀNH VIÊN
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Quản trị site

Thầy: Phạm Văn Phương


THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập19
  • Hôm nay355
  • Tháng hiện tại11,954
  • Tổng lượt truy cập260,802
"Người trồng cây Hạnh người chơi.
Tôi trồng cây Đức, để đời cho con"