Trắc nghiệm trực tuyến
Trắc nghiệm trực tuyến Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình.
Trắc nghiệm trực tuyến

Kiểm tra 1 tiết Lý thuyết - Tin 8 HKII NH:17 - 18

: 35
: 40 phút
Kiểm tra 1 tiết Lý thuyết - Tin 8 HKII NH:17 - 18

Câu hỏi 1: Câu lệnh viết đúng cú pháp trong ngôn ngữ lập trình Pascal là:

Câu hỏi 2: Lệnh lặp nào sau đây là đúng :

Câu hỏi 3: Cho đoạn chương trình:
S:=0;
For i:=1 to 5 do
S:=S+2;
Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên S có kết quả là :

Câu hỏi 4: Trong câu lệnh lặp:
For i:=0 to 100 do
Begin

End;
Câu lệnh ghép được thực hiện bao nhiêu lần (hay bao nhiêu vòng lặp được thực hiện)?

Câu hỏi 5: Phát biểu nào sau đây đúng nhất khi nói về câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước:

Câu hỏi 6: Cho đoạn chương trình sau:
x:=0; tong:=20;
while tong<=20 do
Begin
writeln(tong);
tong:=tong - 1;
end;
x:=tong;
Sau khi đoạn chương trình trên được thực hiện, giá trị của x bằng bao nhiêu ?

Câu hỏi 7: Câu lệnh pascal nào sau đây là hợp lệ?

Câu hỏi 8: Cho thuật toán sau:
B1: j \leftarrow 0; T \leftarrow 100;
B2: Nếu T< 30 thì chuyển qua
B4; B3: j \leftarrow j + 5; T \leftarrow T – j;
B4: In ra kết quả T và j;
Hãy cho biết, khi thực hiện thuật toán trên, máy tính sẽ thực hiện bao nhiêu vòng lặp và giá trị của T và j là bao nhiêu?

Câu hỏi 9: Phát biểu nào sau đây đúng :

Câu hỏi 10: Sau khi thực hiện đoạn chương trình Pascal :
x:=3;
For i : = 1 to 3 do
x : = x – 1;
x sẽ nhận được giá trị nào dưới đây ?

Câu hỏi 11: Pascal sử dụng câu lệnh nào sau đây để lặp với số lần lặp biết trước ?:

Câu hỏi 12: Cú pháp của câu lệnh For …. do là:

Câu hỏi 13: Đoạn lệnh sau đây :
So : = 1; While So < 10 do
writeln(So);
So : = So + 1;
sẽ cho kết quả gì ?

Câu hỏi 14: Giả x, i, j là ba biến kiểu Integer. Xét đoạn chương trình Pascal sau:
x:=1;
For i:=1 to 3 do
   for j:=i to 3 do
   x := x + i*j;
Writeln (x);
Đoạn chương trình trên sẽ in ra màn hình giá trị là:

Câu hỏi 15: Điều kiện trong câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước thường là :

Câu hỏi 16: Với các câu lệnh sau chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp:
S:=0; n:=0;
while S<=10 do
begin
n:=n+1;
S:=S+n
end;

Câu hỏi 17: Câu lệnh lặp:
For i:=1 to 5 do
Writeln(‘Day la lan lap thu ‘,i);
S in ra màn hình 5 dòng chữ trong đó dòng thứ 3 có nội dung là:

Câu hỏi 18: Cho đoạn chương trình:
S: =0 ; n:= 0;
While S < = 6 do
begin
    n:= n+1; S:= S+ n ;
End;
Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên S có kết quả là

Câu hỏi 19: Hãy đọc đoạn chương trình sau:
s:= 0;
for i:= 1 to 5 do
s := s + 1;
Sau khi thực hiện xong, kết quả s bằng:

Câu hỏi 20: Xét chương trình Pascal sau :
var n,i, T : Integer;
begin
write(‘Nhap so: ’); readln(n);
for i:=1 to n do
begin
if n mod 2 = 0 then
T:=T + n;
end;
writeln (T);
readln;
end.
Chương trình trên làm nhiện vụ:

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
THÀNH VIÊN
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Quản trị site

Thầy: Phạm Văn Phương


THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay389
  • Tháng hiện tại8,772
  • Tổng lượt truy cập228,723
"Người trồng cây Hạnh người chơi.
Tôi trồng cây Đức, để đời cho con"