Trắc nghiệm trực tuyến
Trắc nghiệm trực tuyến Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình.
Trắc nghiệm trực tuyến

Kiểm tra 1 tiết Lý thuyết - Tin 8 HKII NH:17 - 18

: 35
: 40 phút
Kiểm tra 1 tiết Lý thuyết - Tin 8 HKII NH:17 - 18

Câu hỏi 1: Lệnh lặp nào sau đây là đúng :

Câu hỏi 2: Pascal sử dụng câu lệnh nào sau đây để lặp với số lần lặp chưa biết trước ?:

Câu hỏi 3: Cho S và i là biến nguyên. Khi chạy đoạn chương trình :
S := 1; for i:=1 to 5 do
s := s+i;
Kết quả in lên màn hình là của s là :

Câu hỏi 4: Câu lệnh pascal nào sau đây là hợp lệ?

Câu hỏi 5: Xem ví dụ sau trong pascal:
Uses crt;
Var i:integer;
Begin
Clrscr;
I:=1; while i < 10 do begin
Writeln(‘0’); i := i+1;
End;
Readln;
End. Ví dụ trên ghi ra màn hình bao nhiêu chữ số 0?

Câu hỏi 6: Cho đoạn chương trình sau:
x:=0; tong:=20;
while tong<=20 do
Begin
writeln(tong);
tong:=tong - 1;
end;
x:=tong;
Sau khi đoạn chương trình trên được thực hiện, giá trị của x bằng bao nhiêu ?

Câu hỏi 7: Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau:
k: = 0;
For i:= 1 to 3 do
k:= k + 2;
Sau khi chạy chương trình, giá trị của biến k bằng bao nhiêu?

Câu hỏi 8: Cho S và i là biến nguyên. Khi chạy đoạn chương trình:
s:=0;
for i:=1 to 3 do
s := s+2*i;
writeln(s);
Kết quả in lên màn hình là :

Câu hỏi 9: Phát biểu nào sau đây đúng nhất khi nói về câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước:

Câu hỏi 10: Cho thuật toán sau:
B1: j \leftarrow 0; T \leftarrow 100;
B2: Nếu T< 30 thì chuyển qua
B4; B3: j \leftarrow j + 5; T \leftarrow T – j;
B4: In ra kết quả T và j;
Hãy cho biết, khi thực hiện thuật toán trên, máy tính sẽ thực hiện bao nhiêu vòng lặp và giá trị của T và j là bao nhiêu?

Câu hỏi 11: Pascal sử dụng câu lệnh lặp nào sau đây để lặp với số lần chưa biết trước?

Câu hỏi 12: Câu lệnh lặp:
For i:=1 to 5 do
Writeln(‘Day la lan lap thu ‘,i);
S in ra màn hình 5 dòng chữ trong đó dòng thứ 3 có nội dung là:

Câu hỏi 13: Em được học vẽ hình với phần mềm nào?

Câu hỏi 14: Điều kiện trong câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước thường là :

Câu hỏi 15: Hãy đọc đoạn chương trình sau:
s:= 0;
for i:= 1 to 5 do
s := s + 1;
Sau khi thực hiện xong, kết quả s bằng:

Câu hỏi 16: Pascal sử dụng câu lệnh nào sau đây để lặp với số lần lặp biết trước ?:

Câu hỏi 17: Giả x, i, j là ba biến kiểu Integer. Xét đoạn chương trình Pascal sau:
x:=1;
For i:=1 to 3 do
   for j:=i to 3 do
   x := x + i*j;
Writeln (x);
Đoạn chương trình trên sẽ in ra màn hình giá trị là:

Câu hỏi 18: Giả sử x, i là hai biến kiểu Integer. Xét đoạn chương trình Pascal sau :
var i,x: integer;
begin
clrscr;
x:=1; for i:=1 to 5 do
if (i mod 2 = 0) then
x:=x+i;
writeln;
writeln(x);
readln;
end.
Đoạn chương trình trên sẽ in ra màn hình giá trị là :

Câu hỏi 19: Cho đoạn chương trình:
S: =0 ; n:= 0;
While S < = 6 do
begin
    n:= n+1; S:= S+ n ;
End;
Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên S có kết quả là

Câu hỏi 20: Sau khi thực hiện đoạn chương trình Pascal :
x:=3;
For i : = 1 to 3 do
x : = x – 1;
x sẽ nhận được giá trị nào dưới đây ?

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Quản trị site

Thầy: Phạm Văn Phương


THÀNH VIÊN
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay386
  • Tháng hiện tại19,877
  • Tổng lượt truy cập500,965
"Người trồng cây Hạnh người chơi.
Tôi trồng cây Đức, để đời cho con"