Trắc nghiệm trực tuyến
Trắc nghiệm trực tuyến Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình.
Trắc nghiệm trực tuyến

Kiểm tra 1 tiết Lý thuyết - Tin 8 HKII NH:17 - 18

: 35
: 40 phút
Kiểm tra 1 tiết Lý thuyết - Tin 8 HKII NH:17 - 18

Câu hỏi 1: Pascal sử dụng câu lệnh nào sau đây để lặp với số lần lặp biết trước ?:

Câu hỏi 2: Điều kiện trong câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước thường là :

Câu hỏi 3: Pascal sử dụng câu lệnh nào sau đây để lặp với số lần lặp chưa biết trước ?:

Câu hỏi 4: Hãy đọc đoạn chương trình sau:
s:= 0;
for i:= 1 to 5 do
s := s + 1;
Sau khi thực hiện xong, kết quả s bằng:

Câu hỏi 5: Cú pháp của câu lệnh For …. do là:

Câu hỏi 6: Xem ví dụ sau trong pascal:
Uses crt;
Var i:integer;
Begin
Clrscr;
I:=1; while i < 10 do begin
Writeln(‘0’); i := i+1;
End;
Readln;
End. Ví dụ trên ghi ra màn hình bao nhiêu chữ số 0?

Câu hỏi 7: Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau:
k: = 0;
For i:= 1 to 3 do
k:= k + 2;
Sau khi chạy chương trình, giá trị của biến k bằng bao nhiêu?

Câu hỏi 8: Câu lệnh Pascal : While (3*5>=15) do Writeln (3*5); sẽ :

Câu hỏi 9: Trong câu lệnh lặp :
For i : = 1 to 10 do
begin

end ;
Câu lệnh ghép được thực hiện bao nhiêu lần ? (nói cách khác, bao nhiêu vòng lặp được thực hiện ?

Câu hỏi 10: Pascal sử dụng câu lệnh lặp nào sau đây để lặp với số lần chưa biết trước?

Câu hỏi 11: Hãy cho biết số lần lặp của câu lệnh for sau đây:
“for i:=1 to 5 do …..”

Câu hỏi 12: Em được học vẽ hình với phần mềm nào?

Câu hỏi 13: Phát biểu nào sau đây đúng nhất khi nói về câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước:

Câu hỏi 14: Giả sử x, i là hai biến kiểu Integer. Xét đoạn chương trình Pascal sau :
var i,x: integer;
begin
clrscr;
x:=1; for i:=1 to 5 do
if (i mod 2 = 0) then
x:=x+i;
writeln;
writeln(x);
readln;
end.
Đoạn chương trình trên sẽ in ra màn hình giá trị là :

Câu hỏi 15: Câu lệnh lặp:
For i:=1 to 5 do
Writeln(‘Day la lan lap thu ‘,i);
S in ra màn hình 5 dòng chữ trong đó dòng thứ 3 có nội dung là:

Câu hỏi 16: Điều kiện để thực hiện trong câu lệnh lặp for :=to do là:

Câu hỏi 17: Phát biểu nào sau đây đúng :

Câu hỏi 18: Xét chương trình Pascal sau :
var n,i, T : Integer;
begin
write(‘Nhap so: ’); readln(n);
for i:=1 to n do
begin
if n mod 2 = 0 then
T:=T + n;
end;
writeln (T);
readln;
end.
Chương trình trên làm nhiện vụ:

Câu hỏi 19: Hãy đọc đoạn chương trình sau:
s:=0;
for i:= 1 to 5 do
s:= s * i;
Sau khi thực hiện xong, kết quả s bằng:

Câu hỏi 20: Trong câu lệnh lặp:
For i:=0 to 100 do
Begin

End;
Câu lệnh ghép được thực hiện bao nhiêu lần (hay bao nhiêu vòng lặp được thực hiện)?

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Quản trị site

Thầy: Phạm Văn Phương


THÀNH VIÊN
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay168
  • Tháng hiện tại2,559
  • Tổng lượt truy cập440,174
"Người trồng cây Hạnh người chơi.
Tôi trồng cây Đức, để đời cho con"