Trắc nghiệm trực tuyến
Trắc nghiệm trực tuyến Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình.
Trắc nghiệm trực tuyến

Kiểm tra 1 tiết Lý thuyết - Tin 8 HKII NH:17 - 18

: 35
: 40 phút
Kiểm tra 1 tiết Lý thuyết - Tin 8 HKII NH:17 - 18

Câu hỏi 1: Hãy đọc đoạn chương trình sau:
s:=0;
for i:= 1 to 5 do
s:= s * i;
Sau khi thực hiện xong, kết quả s bằng:

Câu hỏi 2: Em được học vẽ hình với phần mềm nào?

Câu hỏi 3: Cho S và i là biến nguyên. Khi chạy đoạn chương trình:
s:=0;
for i:=1 to 3 do
s := s+2*i;
writeln(s);
Kết quả in lên màn hình là :

Câu hỏi 4: Cho thuật toán sau:
B1: j \leftarrow 0; T \leftarrow 100;
B2: Nếu T< 30 thì chuyển qua
B4; B3: j \leftarrow j + 5; T \leftarrow T – j;
B4: In ra kết quả T và j;
Hãy cho biết, khi thực hiện thuật toán trên, máy tính sẽ thực hiện bao nhiêu vòng lặp và giá trị của T và j là bao nhiêu?

Câu hỏi 5: Cho S và i là biến nguyên. Khi chạy đoạn chương trình :
S := 1; for i:=1 to 5 do
s := s+i;
Kết quả in lên màn hình là của s là :

Câu hỏi 6: Giả sử x, i là hai biến kiểu Integer. Xét đoạn chương trình Pascal sau :
var i,x: integer;
begin
clrscr;
x:=1; for i:=1 to 5 do
if (i mod 2 = 0) then
x:=x+i;
writeln;
writeln(x);
readln;
end.
Đoạn chương trình trên sẽ in ra màn hình giá trị là :

Câu hỏi 7: Trong câu lệnh lặp:
For i := 1 to 10 do
j:= j + 2;
write( j );
Khi kết thúc câu lệnh lặp trên, câu lệnh write( j ); được thực hiện bao nhiêu lần?

Câu hỏi 8: Pascal sử dụng câu lệnh nào sau đây để lặp với số lần lặp biết trước ?:

Câu hỏi 9: Ý nghĩa của lệnh clrscr; Khai báo sử dụng thư viện chuẩn trong chương trình

Câu hỏi 10: Phát biểu nào sau đây đúng nhất khi nói về câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước:

Câu hỏi 11: Đoạn lệnh sau đây :
So : = 1; While So < 10 do
writeln(So);
So : = So + 1;
sẽ cho kết quả gì ?

Câu hỏi 12: Câu lệnh viết đúng cú pháp trong ngôn ngữ lập trình Pascal là:

Câu hỏi 13: Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau:
k: = 0;
For i:= 1 to 3 do
k:= k + 2;
Sau khi chạy chương trình, giá trị của biến k bằng bao nhiêu?

Câu hỏi 14: Xét chương trình Pascal sau :
var n,i, T : Integer;
begin
write(‘Nhap so: ’); readln(n);
for i:=1 to n do
begin
if n mod 2 = 0 then
T:=T + n;
end;
writeln (T);
readln;
end.
Chương trình trên làm nhiện vụ:

Câu hỏi 15: Xem ví dụ sau trong pascal:
Uses crt;
Var i:integer;
Begin
Clrscr;
I:=1; while i < 10 do begin
Writeln(‘0’); i := i+1;
End;
Readln;
End. Ví dụ trên ghi ra màn hình bao nhiêu chữ số 0?

Câu hỏi 16: Hãy đọc đoạn chương trình sau:
s:= 0;
for i:= 1 to 5 do
s := s + 1;
Sau khi thực hiện xong, kết quả s bằng:

Câu hỏi 17: Pascal sử dụng câu lệnh lặp nào sau đây để lặp với số lần chưa biết trước?

Câu hỏi 18: Cho đoạn chương trình sau:
x:=0; tong:=20;
while tong<=20 do
Begin
writeln(tong);
tong:=tong - 1;
end;
x:=tong;
Sau khi đoạn chương trình trên được thực hiện, giá trị của x bằng bao nhiêu ?

Câu hỏi 19: Câu lệnh lặp:
For i:=1 to 5 do
Writeln(‘Day la lan lap thu ‘,i);
S in ra màn hình 5 dòng chữ trong đó dòng thứ 3 có nội dung là:

Câu hỏi 20: Với các câu lệnh sau chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp:
S:=0; n:=0;
while S<=10 do
begin
n:=n+1;
S:=S+n
end;

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Quản trị site

Thầy: Phạm Văn Phương


THÀNH VIÊN
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay776
  • Tháng hiện tại1,522
  • Tổng lượt truy cập363,826
Thành viên điểm cao
nguyen dinh duc duy
1.43/10
nguyen dinh duc duy
0/10
"Người trồng cây Hạnh người chơi.
Tôi trồng cây Đức, để đời cho con"